Konkurs ” Nazwij pojazd przyszłości”

Mamy przyjemność zaprezentować Wam nasz nowy projekt, który potrzebuje nazwy. W związku z tym organizujemy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!

 Co trzeba zrobić? 

Zaproponować nazwę dla nowego pojazdu koła!

 Co można wygrać? 

I miejsce

- Model nowego pojazdu wydrukowany w 3D (10 cm długości)
- Pendrive 16 GB

II miejsce

- Breloczek nowego Urbana wydrukowany w 3D
- Pendrive 8 GB

III miejsce

- Breloczek nowego Urbana wydrukowany w 3DDo kiedy?

Termin przesyłania propozycji: 12.10.2016 (środa), 23:59


 Gdzie wysyłać propozycje?

Propozycje prosimy zgłaszać za pomocą poniższego formularza:
https://goo.gl/forms/
7HPQky0zkTN9jJyV2


 Jakie są warunki przystąpienia do konkursu? 

 Zgłoszenie propozycji oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu.

 

REGULAMIN KONKURSU:

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu „Nazwij pojazd przyszłości” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu SKAP.

2. Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z siedzibą: ul. Nowowiejska 24,

00-665 Warszawa(„Organizator”).

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 5-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą:

„Nazwij pojazd przyszłości” i zwany jest dalej „Konkursem”.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/events/340616209610198/

6.  Konkurs trwa od dnia 13.09.2016 od godziny 18:00  do dnia 12.10.2016 do godziny 23:59.

7.  Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na profilu Facebook SKAP nie później niż do dnia 19.10.2016 do godz. 20:00.

8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§2.WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Polski, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2.  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a.   posiadać pełnię zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu;

b. udostępnić post konkursowy znajdujący się na fanpage’u SKAPu: TU

c.   wykonać zadanie konkursowe,

 

§3.ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe, polega na przesłaniu propozycji  nazwy dla nowego pojazdu kategorii UrbanConcept poprzez uzupełnienie formularza: https://goo.gl/forms/7HPQky0zkTN9jJyV2

2. Przesłanie propozycji nazwy oznacza zgodę na jej publikację na fanpage'u SKAP oraz na stronie internetowej SKAP z podaniem autora nadesłanej pracy (imię i nazwisko) oraz akceptację warunków Konkursu określonych niniejszym Regulaminem.

3. Propozycje nazwy powinny być oryginalne i niepowtarzalne.

4. Uczestnicy mogą przesłać więcej niż jedną propozycję.

 

§4.KOMISJA KONKURSOWA

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję, w skład której wchodzą:

a) Janusz Popławski

b) Jakub Pszczółka

c) Piotr Niedziółka

d) Katarzyna Zawadzka

e) Grzegorz Sykut

2. Kryterium oceny będzie wartość artystyczna zgłoszonych prac Konkursowych.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§5.NAGRODY

1) Nagrodami w konkursie są:

             a) I miejsce:

i)     Model nowego pojazdu wydrukowany w 3D (długości 10 cm)

ii)     Pendrive 16 GB

             b)   II miejsce

i)     Breloczek nowego Urbana wydrukowany w 3D

ii)     Pendrive 8 GB

           c)   III miejsce

i)     Breloczek nowego Urbana wydrukowany w 3D

2. Nagrody za I, II i III miejsce zostaną przekazane zwycięzcy przez Organizatora, w przeciągu 14 dni roboczych, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub drogą pocztową.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie prawidłowych danych adresowych na adres email skappw@gmail.com,w wiadomości na portalu FACEBOOK lub osobiste odebranie nagrody w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

§6.REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz  wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§7.PRAWA WŁASNOŚCI I WYKORZYSTANIE ZWYCIĘSKIEJ NAZWY

1. Wybrana w Konkursie nazwa staje się własnością Organizatora.

2. Organizator może ją użytkować w sposób dowolny oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

3. Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z ze zwycięskim projektem na wszystkich dostępnych polach eksploatacji bez ograniczeń w czasie i przestrzeni, w zakresie utrwalania, powielania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie zwycięskiej nazwy.

4. Zwycięzcy nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania przez Organizatora zwycięskiej nazwy.

 

§8.DANE OSOBOWE

1.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), w tym także na publikację jego imienia i nazwiska na stronie (TU) w przypadku wygranej w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

2.  Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i akcjach związanych z działalnością Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów. 

3.  Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.  Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

§9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu i przedłużenia czasu jego trwania (w tym przesunięcia daty ogłoszenia wyników).

2. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem propozycji nazwy ponosi Uczestnik Konkursu

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej TU

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.